شرکت رایانش ابری نیکی فعالیت خود را از سال ۹۴ در زمینه آموزش کاربردی ابزارها و نرم افزارهای حسابداری و مدیریت با متد رایانش ابری آغاز نموده و از همان ابتدا با اعتماد راسخ به اصل کیفیت در کنار نوآوری پا به عرصه آموزش گذاشت. در سال ۹۴ این اختراع در معاونت پژوهش سازمان مالیاتی تصویب و به عنوان طرح ملی پژوهشی در حال اجرا است.این شرکت با هدف ارائه آموزش های شبیه سازی شده به دنبال حداقل نمودن فاصله بین مهارت افراد و نیاز کارفرمایان است.