fدر این طبقه کلیه دروس مرتبط با حسابداری را شما می توانید یاد بگیرید.

اهداف آموزشی :

1-    آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

2-    صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

3-    آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت


اهداف آموزشی :

1-    آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

2-    صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

3-    آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت


اهداف آموزشی :

1-    آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

2-    صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

3-    آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت


در این مهارت کارآموزان با نحوه تعریف کدینگ حسابداری شناور و چگونگی صدور اسناد مکانیزه آشنا میشوند. علاوه بر این مهارت آموزان در این درس اقدام به تهیه روکش اسناد حسابداری،گزارشات دفتر روزنامه معین ،دفتر روزنامه کل،دفتر کل در سطح معین و حساب کل و ترازهای آزمایشی می نمایند

نقطه عطف این مهارت آشنایی با تهیه صورتهای مالی میباشد


در این مهارت کارآموزان با  نحوه تعریف کدینگ حسابداری  شناور و چگونگی صدور اسناد مکانیزه آشنا میشوند. علاوه بر این مهارت آموزان در این درس اقدام به تهیه روکش اسناد حسابداری،گزارشات دفتر روزنامه معین ،دفتر روزنامه کل،دفتر کل در سطح معین و حساب کل و ترازهای آزمایشی می نمایند.

نقطه عطف این مهارت آشنایی با تهیه صورتهای مالی میباشد

آموزش آشنایی با کدینگ و نحوه صدور سند افتتاحیه و ثبت سند عمومی و گزارشگیری از صورت های مالی

اهداف آموزشی :

1-    آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

2-    صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

3-    آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت


اهداف آموزشی :

1-    آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

2-    صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

3-    آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت


در ترم 3 برای دانشجویان کارشناسی حسابداری قابل انجام است