کدینگ حسابداری در نرم افزارهای حسابداری در ورود اطلاعات و ارائه گزارشات مورد نیاز استفاده کنندگان از  اطلاعات حسابداری اهمیت بسیار زیادی دارد. ما در این دوره به دنبال توصیف کدینگ حسابداری ،و انجام عملی کدینگ حسابداری در نرم افزارهای مالی میباشد.

دقت کنید تفاوت با اهمیت آموزش در این دوره این است که کارآموز به صورت عملی در یک نرم حسابداری کدینگ خود را وارد و در دوره های بعدی با استفاده عملی این کدینگ در اسناد حسابداری و جایگاه آن در گزارشات آشنا خواهد شد.