دروس قابل ارائه در دانشگاهها به صورت مهارت آموزی

درس حسابداری میانه 1 پس از بیان مفاهیم نظری گزارشگری مالی و مباحث تئوریک مربوط به آن، پا را از اصول حسابداری 1 فراتر گذاشته و بصورت تخصصی و کاربردی به توضیح حسابداری اجزای ترازنامه که از صورتهای مالی اصلی هر واحد تجاری است می پردازد. این اجزاء شامل وجه نقد و مطالبات، داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و استهلاک دارایی های ثابت، بدهی های جاری و احتمالی و یکسری مباحث دیگر می باشد.