دروس قابل ارائه در دانشگاهها به صورت مهارت آموزی

در این درس مهارتهای مربوط به درس میانه یک مطابق با سرفصلهای وزارت علوم ارائه شده است.