اهداف آموزشی :

آشنایی با صدور اسناد حسابداری طی دوره

صدور سند حسابداری سند عمومی طی دوره (ثبت در دفتر روزنامه ، تهیه روکش سند حسابداری ، انتقال به دفتر کل اسناد عمومی،تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاحات )

آشنایی با شماره اسناد و نحوه نمایش در دفاتر شرکت