در این مهارت کارآموزان با  نحوه تعریف کدینگ حسابداری  شناور و چگونگی صدور اسناد مکانیزه آشنا میشوند. علاوه بر این مهارت آموزان در این درس اقدام به تهیه روکش اسناد حسابداری،گزارشات دفتر روزنامه معین ،دفتر روزنامه کل،دفتر کل در سطح معین و حساب کل و ترازهای آزمایشی می نمایند.

نقطه عطف این مهارت آشنایی با تهیه صورتهای مالی میباشد