در این مهارت سعی شده است مهارت آموزان با قواعد کدینگ حسابداری صنعتی و همچنین اسنادحسابداری این موضوع آشنا شوند