در این درس مهارتهای مربوط به درس میانه یک مطابق با سرفصلهای وزارت علوم ارائه شده است.